คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวทัศนีย์ บุญสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุนรินทร์ สุรินทร์ศรี

ครูผู้สอน

นางสาวพัชราภร หมื่นกัณฑ์

ครูผู้สอน