ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวคนึงนิจ ปันต๊ะ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวยุพิน เพ็ชรชัยศรี

ครูผู้สอน

นางสาวจิตรลัดดา ใจจุ่ม

ครูผู้สอน

ครูผู้สอน