ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนภาพร พิมพิรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางยุภาพร สุริยะเจริญ

ครูผู้สอน

นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน

ครูผู้สอนวิชา (เสริม)