วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศันสนีย์ ต๊ะจักร์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอุษณีย์ จันทร์ไชยยศ

ครูผู้สอน

นายกฤษฎา ปวนกาศ

ครูผู้สอน

นางสาวเพ็ญศรี เครื่องสกุล

ครูผู้สอน