สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกันต์กนิษฐ์ สีแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอภิจารินทร์ มาปินตา

ครูผู้สอน