ประวัติ

ประวัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา เดิมชื่อ โรงเรียนร่วมน้ำใจ เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ มีนางสายสม วงศาสุลักษณ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ร่วมกับกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯท่านอื่นๆ คือ ดร.สุณี ศรีอรทัยกุล, นางนฤมล ศิริวัฒน์, นางศรีวรรณา วิริยะพันธ์, นางกฤษณา นิชิด้า, นางเสงี่ยม ละอองสุวรรณ, นางรมิดา รัสเซลล์, นางสายพิณ พหลโยธินและนางหทัยรัตน์ จุฬางกรู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กหญิงผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อป้องกันการเป็นโสเภณีในเด็ก สร้างโรงเรียนเพื่อลูกกำพร้าเอดส์และเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมสร้างงานอาชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองรณรงค์ให้ความรู้และวิธีป้องกันแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV) ดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ

โรงเรียนร่วมน้ำใจ ได้รับการบริจาคที่ดินจาก นางสายพิณ พหลโยธิน เหรัญญิกของมูลนิธิฯ จำนวน ๗ ไร่ ๑๕๔ ตารางวา และคณะกรรมการทุกคนร่วมใจกันจัดหาทุนบริจาคในการถมดิน ก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ขนาด ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ชื่ออาคารว่า รวม..ร่วมน้ำใจ อาคารเรือนนอน Spansion จำนวน ๑ หลัง อาคารเรือนรับรองสำหรับครูและอาสาสมัคร ๑ หลัง ใช้งบประมาณรวมทั้งหมด ๑๐ ล้านบาท และจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับใช้ดื่มรวมทั้งอุปกรณ์เสริมหลักสูตรอื่นๆ จัดการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนได้ตามระเบียบและข้อบังคับจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสามัญ ประเภท ๑๕ (๓) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา โดยมีนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯเป็นผู้รับใบอนุญาต

การศึกษา ๒๕๔๖ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทานนามให้โรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา” ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๔๘ พรรษา โดยเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา” ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา โดยเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารหอประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ สำหรับหอประชุมนี้สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในกิจกรรมของโรงเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนฯ ได้น้อมนำโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดฝึกอบรมวิชาชีพเสริมกับการเรียนการสอนตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือนำไปใช้ประกอบวิชาชีพในอนาคต จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน จัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารระยะที่ ๓ มาทำการปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ในเวลาต่อมาโรงเรียนได้รับเงินบริจาคดำเนินการสร้างอาคารหอสมุดขึ้น ๑ หลัง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่า “หอสมุดดรุณปัญญา” โดยเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารหอสมุดเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนฯ ได้ดำเนินการสร้างอาคารหอศิลป์ โดยมีเนื้อที่กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๑๖ เมตร เป็นอาคาร ๓ ชั้น รวมเนื้อที่ ๓๐๐ ตารางเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ และโรงเรียนฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับสร้างผนังกั้นน้ำบริเวณด้านหลังโรงเรียนฯ ที่ติดกับแม่น้ำกวงเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งตามโครงการพระราชดำริ นอกจากนี้แล้วโรงเรียนฯ ยังได้ดำเนินการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน แบบครบวงจรหลายรูปแบบ อาทิเช่น การทำเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน การคัดแยกขยะ การทำนาปลอดสารพิษ การปลูกสวนสมุนไพร การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น เพื่อเป็นจุดถ่ายทอด พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากปราชญ์ชาวบ้าน หมอดิน และองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานอีกด้วย

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหอศิลป์ซึ่งทรงพระราชทานนามว่า “หอศิลป์ดรุณนิรมิต” และผนังกั้นน้ำบริเวณด้านหลังโรงเรียน ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และในปีเดียวกัน โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรือนรับรอง “สโมสรซอนต้าสากลกรุงเทพฯ ๖” อีกทั้งยังดำเนินการก่อสร้างเรือนพยาบาล “สมเด็จพระเจ้าพรหมมหาราช” อีก ๑ หลัง ซึ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้นสำหรับให้การ ปฐมพยาบาลแก่ครูนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วย รวม ๑๓ เตียงนอน

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างห้องออกกำลังกาย บริเวณใต้ถุนด้านล่างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ภายในห้องมีอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับนักเรียน ในปีนี้ โรงเรียนฯ ได้เล็งเห็นว่านักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีฐานะยากจนไม่ได้ศึกษาต่อ หรือจบมาแล้วไม่มีงานทำ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพลักษณะเป็นอาคารห้องโถงกว้าง มีพื้นที่ทำงาน ห้องอบเซรามิก ห้องทอผ้า ห้องพัก ห้องนอน และห้องน้ำ อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์บ้านไร่) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างโรงปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การส่งวิทยากรมาสอนการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ยังได้รับการอนุเคราะห์กล้าพันธุ์ข้าวหอมปทุมและข้าวเหนียว กข ๖ รวมไปถึงความช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนการหว่านข้าว จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว การช่วยปรับปรุงสภาพดินในแปลงนาและสนับสนุนสารเร่งการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก อนุเคราะห์กากน้ำดาล กล้าพันธุ์สมุนไพร ผักสวนครัวอื่นๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาในด้านการเกษตรให้กับคณะครูและนักเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตสินค้า OTOP จากฝีมือของนักเรียนและรองรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้มีอาชีพ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่า“อาคารศิลป์สิริ”นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับงบสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสร้างระบบน้ำดื่มโรงเรียน ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ
๑. ระบบประปาบาดาล
๒. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่ม

ซึ่งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่มด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ภายใต้โครงการ สำรวจและศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา งบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๗

ในปีเดียวกัน โรงเรียนได้รับงบสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการก่อสร้างห้องศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ลำพูนปฐมอารยธรรมแห่งล้านนา ณ ชั้น ๒ อาคารหอศิลป์ดรุณนิรมิตประกอบไปด้วยห้องประชุม-บรรยายและห้องนำเสนอเกี่ยวกับจังหวัดลำพูน ๔ ยุค คือ
ลำพูนยุคที่ ๑ คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ลำพูนยุคที่ ๒ คือ ยุคหริภุญไชย
ลำพูนยุคที่ ๓ คือ ยุคล้านนาและยุคภายใต้การปกครองของพม่า
ลำพูนยุคที่ ๔ คือ ยุครัตนโกสินทร์ และเข้าสู่ยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้โรงเรียนฯ ยังได้ดำเนินการก่อสร้าง อาคารเรือนไทยหลังเดียว สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนอีกด้วย

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานอาสากาชาดและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามาดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติม โดยการจัดทำระบบการเรียนการสอนออนไลน์หรือ School Online และการบูรณาการวิชาการกับสิ่งแวดล้อมหรือ Seed (Science Environment  Discovery) ซึ่งจะนำมาพัฒนาองค์ความรู้แบบ Seed in School เป็นการนำหลักการวิทยาศาสตร์กับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเข้าด้วยกัน มีการจัดทำพิพิธภัณฑ์มีชีวิตได้ทั้งเรียนรู้และเที่ยวชม โดยแนวทางการพัฒนาเกิดจากการรวบรวมระดมความคิดร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนว่าจะกำหนดสถานที่แห่งใดให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการปลูกข้าว แปลงนาจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศน์  การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว  การดำนา  การเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงหมูหลุมเรียนรู้การผลิตบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลของหมู  การทำโรงเพาะเห็ด ได้เรียนรู้การเก็บผลผลิต  การปลูกพืชไร้ดินแปลงปลูกพืชด้วยจักรยานทดน้ำ โรงแยกขยะเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพและเชื้อเพลิงจากเศษอาหาร เป็นต้น

ต่อมาในวันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด “อาคารศิลป์สิริ” และโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานของนักเรียน ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน (ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองลำพูน) ณ อาคารหอศิลป์ดรุณนิรมิต และทรงโยนกล้าพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง ๑ ในแปลงนาของโรงเรียนฯ อีกด้วย

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  โรงเรียนได้มีโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบาดาล เพื่อการอุปโภคภายในโรงเรียน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกงสุลญี่ปุ่น  ณ นครเชียงใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการก่อสร้างโรงยิมเนเซียม ด้านหลังอาคารศิลป์สิริ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา การฝึกทักษะทางด้านกีฬาให้กับนักเรียน และนักเรียนสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายในเวลาว่าง

การศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างโรงยิมเนเซียม เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเล่นกีฬา ออกกำลังกายและปฏิบัติการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญที่สุดเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียนให้สู่ความเป็นเลิศ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่า“อาคารเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมกันนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิด“อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา อยู่ในพระราชูปถัมภ์ โดยใช้คำว่า “ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ต่อท้ายชื่อโรงเรียน

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารเรือนนอน ค.ส.ล. ๓ ชั้น เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีและเพื่อให้นักเรียนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วโดยมีกำหนดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ได้เข้ามาจัดทำโครงการ “เกษตรกรทันสมัยเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์” เป็นโครงการที่ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่อง การทำ EM ขยาย น้ำยาเอนกประสงค์ ปุ๋ยแห้ง ฮอร์โมนผลไม้ และสารไล่แมลง เมื่อนักเรียนมีความรู้ภาคทฤษฎี ต่อไปก็จะลงมือปฏิบัติ เมื่อนักเรียนทำเป็นก็จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาใช้ภายในโรงเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี กลายเป็น “โรงเรียนสีเขียว” ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ