พันธกิจ/เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนเพศหญิงที่ประสบเคราะห์เคราะห์กรรม ความยากไร้ ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ มาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

๓. ส่งเสริมและสร้างงานอาชีพแก่ผู้เรียนให้มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ปลุกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ


เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนเพศหญิงที่ประสบเคราะห์กรรม ความยากไร้ ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

๓. ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะพื้นฐานงานอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน สามารถพึ่งพาตนเองได้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

๕. ผู้เรียนมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

๖. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน และภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ