สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. เหนือชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ปรัชญาของโรงเรียน
รวม   ร่วมน้ำใจ     สร้างเด็กไทย     เป็นคนดี


คำขวัญของโรงเรียน
สร้างคนเพื่อชาติ     สร้างศาสตร์ก้าวหน้า
สร้างภูมิปัญญา      พึ่งพาตนเอง


สีประจำโรงเรียน
สีม่วง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นอินทนิล

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สร้างโอกาสทางการศึกษา  พึ่งพาตนเอง

อัตลักษณ์ของนักเรียน
มารยาทดี    มีความเป็นไทย  ใส่ใจภูมิปัญญา 
เห็นคุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง