ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 08:30 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับ ชื่อ สกุล
1 เด็กหญิงกมลวรรณ   แกนุ
2 เด็กหญิงกัญญาพัชร จิตราวัฒน์
3 เด็กหญิงกรกนก ทัพชุมพล
4 เด็กหญิงชุติมา เพ็ชรน้อย
5 เด็กหญิงษุภากร ฉันท์ชัยเดช
6 เด็กหญิงกัลยา จิตติพงศ์กุล
7 เด็กหญิงธัญญารักษ์    เศษลาว
8 เด็กหญิงณภัทร ศิวิลัย
9 เด็กหญิงกัลยาวีร์ วงค์สุริยะ
10 เด็กหญิงชลธิชา กันธิมา
11 เด็กหญิงอัญชิสา ผดุงพันธ์
12 เด็กหญิงรัตนภรณ์ พุทธิมา
13 เด็กหญิงสุภัสสรา  อินทรมงคล
14 เด็กหญิงสุภัสรา ใจสิงห์แก้ว
15 เด็กหญิงปัณฑารีย์ ธนะโรจน์รุ่งเรือง
16 เด็กหญิงกฤติการณ์ คำโฮ่ง
17 เด็กหญิงสุภาพร ศรีสุภา
18 เด็กหญิงอัญมณี ปั๋นแก้ว
19 เด็กหญิงปิยะนุช กัมมา
20 เด็กหญิงวิภาพร โหมดเทศ
21 เด็กหญิงพัชญ์วิตรา โชติสงวนพงศ์พงศ์
22 เด็กหญิงกัลญา เชิดชินโชค
23 เด็กหญิงณิชากร พิชัย
24 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ซองดี
25 เด็กหญิงมทินา บัววรรณ์
26 เด็กหญิงพิชญธิดา คำกาศ
27 เด็กหญิงกนกพรรณ ปันใจ
28 เด็กหญิงศลิษา สำเนียงใหม่
30 เด็กหญิงพัชราภา ชัยยะ
31 เด็กหญิงปิยะฉัตร กันต์มูล
32 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ สมศรี
33 เด็กหญิงกานทิวา พรหมเสน
34 เด็กหญิงภานุชนาถ ฟุ่มเฟือย
35 เด็กหญิงพัชรินทร์ แดงประดับ
36 เด็กหญิงน้ำทิพย์ วิเตกาศ
37 เด็กหญิงดารินทร์ แซ่ย่าง
38 เด็กหญิงธนัญญา ปันเป็ง
39 เด็กหญิงพัชรินทร์ แสนยาเกียรติคุณ
40 เด็กหญิงกาญจนา สร้อยฟ้า
41 เด็กหญิงพัชรา แซ่ลุ
42 เด็กหญิงกัญญ์วรา อนุวงค์
43 เด็กหญิงศิริพร แว่นโท๊ะ
44 เด็กหญิงคุณาลัย สง่าวงศ์ผาสุก
45 เด็กหญิงนิชาภา นวลไกรสุข
46 เด็กหญิงกนกพร ใจทอง
47 เด็กหญิงพฤทธิพร มีรักษา
50 เด็กหญิงชวัลรัตน์ มณีวรรณ
51 เด็กหญิงสุกัลยา กันอุตม์
52 เด็กหญิงชนนิกานต์ เกียรติไพรสัณฑ์
53 เด็กหญิงรัตนา เลาซ้ง
54 เด็กหญิงวรรณภา เพชรพญาไม้
55 เด็กหญิงภิรัญญา ไชยลังกา
56 เด็กหญิงกุลธิดา จันทร์ตาลบ
57 เด็กหญิงจินตพร สกลศรีศักดิ์
58 เด็กหญิงเกตสุนีย์ แซ่เท้า
59 เด็กหญิงสุนารี เลาเสอ
60 เด็กหญิงสรัลรัตน์ เรืองชัยทรัพย์
61 เด็กหญิงปาริชาต  รอดเวียง
62 เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่กู
63 เด็กหญิงชนิกานต์ ด่านวงศ์งาม
64 เด็กหญิงปุณมนัส ก๋าเร็ว
65 เด็กหญิงนันทิชา สุขโข
66 เด็กหญิงนุชวรา จันทคราม
67 เด็กหญิงภาวรินทร์ ฝั้นแยง
68 เด็กหญิงอรพิน ถนอมวรกุล
69 เด็กหญิงธันยพร แซ่เฮ้อ
70 เด็กหญิงสุนิสา โหย่จา
71 เด็กหญิงธันยากานต์ บัววรรณ์
72 เด็กหญิงกมลวรรณ   เตจะสา
73 เด็กหญิงชยาภรณ์ หมั่นเจริญศิล
74 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  ไชยอิ่นแก้ว
75 เด็กหญิงธัญรดี ก้างยาง
76 เด็กหญิงสุกัญญา เซ่งจ่าว
77 เด็กหญิงอรวรรณ ซองดี
78 เด็กหญิงมณฑกานต์ ธุรี
79 เด็กหญิงสุมินตรา อาจกล้า
80 เด็กหญิงอรกช ศิริแปง
81 เด็กหญิงนิชาดา ซองดี
82 เด็กหญิงพัมนาพร ปันเปอร์
83 เด็กหญิงปานวาด จันทรมณฑล
84 เด็กหญิงพิมพ์วิภา วราฤทธิ์หิรัญกุล
85 เด็กหญิงลักษิกา แซ่ย่าง
86 เด็กหญิงสุภาวรรณ ปัดดาห์
87 เด็กหญิงเกตุสุดาพร  อายุวัฒนมงคล
88 เด็กหญิงวิภา ป่าจันทร์ขาว
89 เด็กหญิงเพชรา เปาสวัสดิ์
90 เด็กหญิงสุนิสา คัมภีร์สัจจะ
91 เด็กหญิงจารวี ศรีมพรม
92 เด็กหญิงศรีมอญ แสงใจ
93 เด็กหญิงโน้มดาว แสงเพชรไพบูรณ์
94 เด็กหญิงรุจิรา คงฉิม
95 เด็กหญิงจินดารัตน์ อูปสาแก้ว
96 เด็กหญิงจิรัชญา ทาปัญญา
97 เด็กหญิงณัชชา ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
98 เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีใจอินทร์
99 เด็กหญิงพิมพกา มิตตะกูล
100 เด็กหญิงอัจฉรา แดงตาล
101 เด็กหญิงประกายฟ้า  
102 เด็กหญิงกตัญญู แสงเท่า
103 เด็กหญิงญาณิสา เงินยง 
104  เด็กหญิงพิชามญซุ์ ติ๊บดอก
105 เด็กหญิงวิภาธร เตชะตุ้ย

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับ ชื่อ สกุล
1 เด็กหญิงฑิฆัมพร แซ่ว้าง
2 เด็กหญิงนิตยา รัตนมนมณี
3 เด็กหญิงสุริตา ลิ้มอรุโณทัย
4 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญธิมา
5 เด็กหญิงขนิษฐา แสนว่าง
6 เด็กหญิงปนัสยา ทองใหม่
7 เด็กหญิงศรัณย์พร เศษเมือง

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับ ชื่อ สกุล
1 เด็กหญิงณัฎฐนิชา สวนป่า
2 เด็กหญิงณัฐธิดา กันทะวงค์
3 เด็กหญิงขัตติยารัตน์ อูปสาแก้ว
4 เด็กหญิงนภาพร น้อยหมอ
5 เด็กหญิงวาสนา วิญญายอง

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับ ชื่อ สกุล
1 นางสาวเกวลิน เลาหมู่
2 นางสาวณัฐณิชา ธิมายอม
3 นางสาวพลอยชมภู วงค์มูล
4 นางสาวจินตนา มาเยอะ
5 นางสาวกรรณิกา ป่าดอน
6 นางสาวธัญจิรา คงส่องแสง
7 นางสาวสิรินยา กองโยง
8 นางสาวนวรัตน์ ปันกุง
9 นางสาวเบญจวรรณ เลายี่ป่า
10 นางสาวพิมพิดา ลิ่วก้องเกียรติ
11 นางสาวสุภัสสร   แซ่เท้า
12 นางสาวอิศริยา ชัยเดช
13 นางสาวศิริพร จิรขจีจิตต์
14 นางสาวกนกภรณ์ จันทร์ทิพย์
15 นางสาวสุชานาฐ ภู่ตระกูล
16 นางสาวคุณาภรณ์ อินวิน
17 นางสาวปาริฉัตร รอดแก้ว
18 นางสาวชนากานต์ คุณาพันธ์
19 นางสาวโชติกา คุณาพันธ์
20 นางสาวศศิวินี กิจการรุ่งเรือง
21 นางสาวอุไรวรรณ จะอู
22 นางสาวสาริกา อินคำ
23 นางสาวพิชญนิน  ตะคำวรรณ์
24 นางสาวชลดา อบรมชอบ

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับ ชื่อ สกุล
1 นางสาวอราวรรณ ขวัญรัตน์วนา

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ ชื่อ สกุล
1 นางสาวนิศมา อาศิระชนนิ์

 

***หมายเหตุ นักเรียนคนใดที่ยังส่งเอกสารไม่ครบ ให้นำมาส่งในวันที่สอบสัมภาษณ์

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments