ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โทรศัพท์-โทรสาร ๐๕๓-๐๙๒๔๔๔ เว็บไชต์

๕ หมู่ ๙ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐