วิสัยทัศน์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีความเป็นไทย เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต